Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 100 GAMES S.A.

Zarząd 100 GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 76/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy KRS pod nr 999205, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 28.06.2023r., na godzinę 9:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.